Contact

Wij gaan veilig en secuur

met uw gegevens om!

Heemelse Audio-Visuals Heemelse Audio-Visuals, gevestigd aan Hermelijnstraat 11

6217VH, Maastricht

Limburg, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.igorheemels.nl

Hermelijnstraat 11

6217VH, Maastricht

Limburg, Nederland

telefoon: +31652545696



Heemelse Audio-Visuals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres en emailverkeer (gesprekken)

- Bankrekeningnummer(s)

- Foto en/of video-opname


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@igorheemels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.



Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heemelse Audio-Visuals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Heemelse Audio-Visuals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belasting gerelateerde zaken



Hoe we deze gegevens bewaren

Ons e-mailverkeer wordt op een server opgeslagen bij onze website provider www.one.com en op een (mobiele) laptop, die volledig met 128bit encryptie is beveiligd.

Verder bewaren wij op diezelfde laptop voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en foto en/of video-opnames die ook op externe schijven bewaard worden totdat de klus is afgerond en/of de klant expliciet heeft gevraagt dit materiaal te verwijderen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heemelse Audio-Visuals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:


persoonsgegevens  > 7 jaar > wettelijk gezien moeten wij facturen zo lang bewaren, op deze facturen staan naam-, adres-, btw-nummer(s), telefoonnummer(s) en evt. bankgegevens.

emailverkeer > 7 jaar > omdat in deze gesprekken afspraken en facturen staan bewaren we ook deze gegevens 7 jaar.



Delen van persoonsgegevens met derden


Heemelse Audio-Visuals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens nodig hebben en verwerken in onze opdracht, vragen wij uw toestemming en laten wij dat bedrijf uw toestemming vragen.



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heemelse Audio-Visuals gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits dat wettelijk toegestaan is en zolang dit geen conflict geeft met de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heemelse Audio-Visuals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@igorheemels.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Heemelse Audio-Visuals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heemelse Audio-Visuals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: mail@igorheemels.nl